Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

15 NOWE WYZWANIA FAKTY Efektywność energetyczna w Polsce jest trzy razy mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej. Dwa filary Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębior- ców, zmierzającej do zmniejszenia przyczyn i skutków negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenia liczby wdrożeń innowacji w tym obsza- rze to priorytetowe zagadnienia projektu. Doświadczenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które wspólnie z NCBR będzie realizować nabory w ra- mach porozumienia pokazuje, że firmy z województwa śląskiego wykazują zainteresowanie inwestowaniem w prace badawcze, przynoszące nowe, konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Projekty zakładające bada- nia w dziedzinach dotyczących ochrony środowiska, OZE, czystości powietrza pojawiały się i były realizowane w ra- mach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, jednak musiały konkurować często z wnioskami z obszaru innych inteligentnych spe- cjalizacji. U podstaw decyzji o wydzieleniu puli pieniędzy właśnie na takie działania pozostawała przede wszystkim fatalna jakość powietrza i konieczność zmobilizowania wszystkich środowisk – władz samorządowych, naukow- ców, przedsiębiorców i mieszkańców, którzy finalnie będą korzystać z efektów wypracowanych w dofinansowanych projektach. Obszarywsparcia i zagadnienia badawcze Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energe- tyki i zielonej gospodarki to m.in.: — — technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii: rozwiązania do pozyskiwania i magazynowania ener- gii z OZE; systemy do monitorowania i zarządzania energią z OZE; technologie w zakresie biopaliw — — technologie w dziedzinie energetyki konwencjonal- nej: wysoko sprawne technologie energetyczne ogra- niczające emisję gazów cieplarnianych, kopalnianych i pozostałych zanieczyszczeń do środowiska; energe- tyka prosumencka; technologie inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych; technologie maga- zynowania energii — — technologie wykorzystujące odzysk energii z odpadów — — technologie dla zrównoważonego transportu: wytwa- rzanie i magazynowanie paliw alternatywnych do za- silania pojazdów, systemy inteligentnego zarządzania transportem — — technologie w dziedzinie budownictwa energo- oszczędnego i inteligentnego. Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywi- lizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości po- wietrza to m.in.: — — technologie monitorowania i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczyszczenia powietrza (np. nowo- czesne modele prognostyczne, systemy alarmowania o sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia) — — technologie inżynierii medycznej. FAKTY Od 2021 mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowa- niu na energię (Dyrektywa unijna Energy Performance of Buildings Directive ).

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5