Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 20 Next Page
Page Background

11

LIDERZY ZMIAN

Firma powstała w 2002 roku jako hurtownia budowlana.

Rozwijała się dobrze do momentu, aż w branży stopniowo

zaczął pogłębiać się kryzys.

Budowlańcy, chcąc zarabiać więcej, wyjeżdżali do pracy

za granicę, a ceny materiałów rosły, czasem nawet o 100%.

Bywały momenty, że mieliśmy problem z wyegzekwowaniem

naszych należnośc

i – wspomina Krzysztof Buczak, prezes za-

rządu BudExpert sp. z o.o. –

Zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba

spróbować sił w innej branży. Z hurtowni jednak nigdy nie zre-

zygnowaliśmy

– dodaje.

W ten właśnie sposób BudExpert wkroczył na rynek produ-

centów. Zmiany rozpoczęły się w 2007 roku. Firma posta-

wiła na obróbkę cięciem, gięciem, walcowaniem i profilowa-

nie metali i rur.

Wynajęliśmy halę w Gliwicach, kupiliśmy pierwszą maszynę

i otworzyliśmy zakład produkcyjny. Wszystko powoli zaczęło

się rozkręcać i przynosić zyski. Klienci wymagali coraz więcej,

a my chcieliśmy też zabezpieczyć nasze możliwości produkcyj-

ne. Kupowaliśmy więc kolejne urządzenia, a kiedy pojawiały się

innowacje technologiczne, również nie baliśmy się w nie inwe-

stować

– mówi Krzysztof Buczak.

Kolejna rewolucja w działalności BudExpert nadeszła

Nie boją się wyzwań

BudExpert z Knurowa – ceniony producent elementów metalowych – to przykład firmy, która nie boi

się trudnych zmian i odważnych decyzji. Wręcz przeciwnie: pomagają jej otworzyć się na nowe rynki

i umożliwiają rozwój.

Jednym z największych osiągnięć PREVAC sp. z o.o. jest stwo-

rzenie aparatury, która została zainstalowana na synchrotro-

nie BESSY II w ośrodku berlińskim Helmholtz-Zentrum.

To wielofunkcyjna, wielokomorowa aparatura naukowo-

badawcza ultra wysokiej próżni do tworzenia nowej generacji

fotowoltaików i katalizatorów. To pierwsza na świecie, zauto-

matyzowana, multifunkcjonalna, klastrowa aparatura technolo-

giczno-pomiarowa

– mówi dr Andreas Glenz.

Firma PREVAC bardzo chętnie korzystała w przeszłości z unij-

nego wsparcia. Zrealizowała aż osiem projektów, a pierwszy

z nich z sukcesem zakończono już w latach 2004‒2005,

w ramach programu Phare.

– Fundusze Europejskie to ogromna szansa na rozwój. Oczywi-

ście bez nich także przeprowadzalibyśmy nasze pomysły, jednak

nie udałoby się to tak szybko i na tak dużą skalę. Obecnie rea-

lizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Rozwój. Jestem pewien, że to nie ostatnie przedsięwzięcie, któ-

re przeprowadzamy z unijną dotacją

– przekonuje dr Andreas

Glenz.