Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 20 Next Page
Page Background

6

WYDARZENIE

zaznaczała, że wybór takich, a nie innych, obszarów strate-

gicznych podyktowany był zidentyfikowaniem regionu pod

względem potencjału technologicznego i dotychczasowych

osiągnięć, które chociażby w medycynie są na światowym

poziomie. Przyznała też, że władze województwa są gotowe

do rozszerzenia katalogu inteligentnych specjalizacji. Prace nad

odpowiednimi dokumentami już trwają.

W trakcie dyskusji pojawiła się także kwestia barier, mających

wpływ na to, że pomimo intensywnego promowania działań

w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań i skierowania

ogromnej puli na ten cel, polscy przedsiębiorcy nadal z dużym

dystansem podchodzą do prowadzenia prototypowej działal-

ności. Efekt? Nasz kraj wciąż pozostaje w sferze państw zalicza-

nych do umiarkowanych innowatorów.

Jacek Jędrzejowski – prezes i3D SA i i3DMed Sp. z o.o. wskazał

kilka istotnych przeszkód:

Aby w ogóle nowatorskie rozwiązanie się pojawiło, potrzebni

są ludzie, którzy są pasjonatami w danej dziedzinie. Przedsiębiorcy

nie mogą się bać ryzyka, trzeba założyć prawdopodobieństwo po-

rażki. Przeszkodą w kreowaniu nowatorskich rozwiązań bywa też

ograniczony dostęp do wiedzy i informacji. Dlatego tak ważne jest

inicjowanie współpracy na linii biznes – nauka. Niezbędne są rów-

nież odpowiednie środki finansowe

– powiedział.

Powołując się na własne doświadczenia, podkreślił także,

że nowatorskie pomysły czasem ciężko skrótowo przedstawić

we wnioskach o dofinansowanie.

Odpowiedzią na tę bolączkę będą spotkania panelowe z eks-

pertami oceniającymi projekty, w trakcie których będzie można

przedstawić nowatorskie pomysły. Mam nadzieję, że dzięki temu

zwiększy się liczba innowacyjnych projektów otrzymujących dofi-

nansowanie

– podkreślała Alicja Janik, koordynator w Wydziale

Wyboru i Kontraktacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Nowatorskie rozwiązania nie będą powstawać, jeśli nie zo-

stanie zacieśniona współpraca biznesu z nauką. Na tę kwe-

stię nacisk kładli uczestnicy debaty „Zaprojektuj innowacje”.

Po kilku latach zawiązywania kooperacji między naukowcami

Strefa informacyjna dla beneficjentów.

Uczestnicy konferencji.

Dr Tomasz Piechniczek,

zastępca dyrektora ŚCP.

Dr inż. Mariusz Kruczek

z GIG w Katowicach.