Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 20 Next Page
Page Background

9

PLEBISCYT

O tym, kto zasłużył na wyróżnienie, decydowali internauci

i czytelnicy „Dziennika Zachodniego”. Dzięki nim tytuł „Li-

dera Zmian” otrzymała firma PREVAC sp. z o.o. z Rogowa,

zajmująca się produkcją wysoko zaawansowanej aparatury

naukowo-badawczej.

Każda nagroda jest dla nas czymś wyjątkowym. Napędza

do dalszego działania. Polska nigdy nie była postrzegana jako kraj

nowoczesnych technologii. Staramy się zmieniać ten wizerunek,

dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że te starania są dostrze-

gane i doceniane

– mówi dr Andreas Glenz, prezes Zarządu

PREVAC sp. z o.o. –

Nie ograniczamy się jedynie do produkcji

sprzętu, działamy w wielu obszarach. Uczestniczymy w spotka-

niach z przedstawicielami władz i oświaty, jesteśmy członkami

stowarzyszeń popularyzujących nanotechnologie, współuczest-

niczymy w przedsięwzięciach mających na celu rozwój techno-

logiczny regionu. Dążymy do tego, by PREVAC postrzegano jako

partnera łączącego zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu

z uczciwością i szacunkiem dla ludzi, przygotowanego do podję-

cia najtrudniejszych wyzwań w technologiach przyszłości.

Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Bud-

Expert Sp. z o.o. z Zabrza, świadczące wyspecjalizowane

usługi z zakresu obróbki metali.

Mamy świadomość, że jesteśmy firmą z sukcesem wdrażają-

cą nowe technologie usprawniające i podnoszące jakość usług,

ale nie spodziewaliśmy zgłoszenia do tego typu konkursu. Dla-

tego już sama nominacja była dla nas wyróżnieniem. Nagroda

utwierdza nas w przekonaniu, że — w nie zawsze łatwych wa-

runkach rynkowych — udało nam się stworzyć dobrze prospe-

rujący i ciągle rozwijający się zakład produkcyjny

– podkreśla

Krzysztof Buczak, prezes Zarządu Bud-Expert Sp. z o.o.

W gronie liderów znalazła się także gliwicka firma Marco Sp.

z o.o., przodująca w produkcji specjalistycznych elementów

znakowania i identyfikacji dla przemysłu.

To wyróżnienie jest dla nas dowodem na to, że pozytywnie

wpływamy na lokalną społeczność i zmieniamy ją na lepsze.

To wyraz zaufania, które w dzisiejszych czasach jest „towarem”

deficytowym. To także potwierdzenie, że w świadomości ludzi

coś się zmienia, że coraz większą uwagę przykłada się do tego,

by nasza praca była praca twórcza, a nie odtwórczą

– mówi

Marek Śliboda, prezes Zarządu Marco sp. z o.o. –

Nasza

firma to grupa fajnych, normalnych ludzi, którzy robią normal-

ne rzeczy. Wierzymy i mamy dowody na to, że człowiek jest

kluczem do sukcesu – w ludziach drzemie ogromny potencjał,

a nam udało się go obudzić.

Rozstrzygnięcie plebiscytu „Liderzy Zmian” miało miejsce

w trakcie konferencji „Fundusze Europejskie dla firm –

znajdź wsparcie na rozwój biznesu”, zorganizowanej 15 li-

stopada w Katowicach.

Konkurs pokazał, że w regionie nie brakuje innowacyjnych

przedsiębiorstw, będących w stanie tworzyć pionierskie

technologie i usługi, wyróżniające się nie tylko na polskim,

ale i światowym rynku. Choć Śląskie ciągle jest regionem

przemysłowym o ograniczonym stopniu specjalizacji, a Pol-

ska na tle 29 państw Unii Europejskiej jest wciąż jednym

z najmniej aktywnych pod względem innowacyjności przed-

siębiorstw, to z roku na rok przybywa firm, które śmiało

przekuwają swoje pomysły w nowatorskie rozwiązania.

Laureaci plebiscytu są tego najlepszym przykładem. Nie

tylko budują swoją markę poprzez wprowadzanie na rynek

prototypowych produktów i usług, ale także kreują wize-

runek regionu, który stawia na twórczą, a nie odtwórczą

pracę. Zwiększaniu się liczby innowacyjnych firm sprzy-

ja między innymi uruchomienie w ciągu ostatnich dwóch lat

instrumentów wspierających innowacje, takich jak ulga po-

datkowa na B+R, uruchomienie kolejnych transz Funduszy

Europejskich na działania nowatorskie oraz oferta Instytucji

Otoczenia Biznesu (m.in. centrów transferu wiedzy).